Cocamidopropyl Betaine (30%, 45%)

Łagodny amfoteryczny środek powierzchniowo czynny (30%, 45%), ma niską zdolność do podrażniania oczu i skóry. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora reologii w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne.

Cocamidopropyl Betaine (30%, 45%)

Mild amphoteric surfactant (30%, 45%), low irritation to eyes and skin. Foaming agent, stabilizes and improves foam quality when mixed with anionic surfactants. Acts as a rheology modifier in washing formulations containing anionic surfactants